ENTENTE EUROPEENNE

Europejskie Stowarzyszenie Hodowców
Drobiu, Gołębi, Ptaków Ozdobnych, Królików i Świnek Morskich

(tekst opracowany na podstawie materiałów Entente Européenne na okoliczność 70. rocznicy powstania EE)
 

Polski Klub Rasowych Świnek Morskich, z dniem 23 maja 2009 roku stał się członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków Ozdobnych, Królików i Świnek Morskich - Entente Européenne (EE)!!!!!

Zapraszam do obejrzenia 
relacji przygotowanej przez CCP.

Oficjalna Strona EE

DOKUMENTY/REGULAMINY :
Ogólny regulamin przeprowadzania wystaw europejskich (PL) Regulamin przeprowadzania europejskich wystaw (PL)
Regulacje Standardu Europejskiego - sekcja świnek morskich (ENG) Regulacje Komisji Sędziowskiej EE - sekcja świnek morskich (ENG)
Lista Ras Standardu EE (GER/ENG/FR/NL) Standard EE (ENG)

1. Entente Européenne (EE) - wprowadzenie

Siedemdziesiąt lat temu, 18 czerwca 1938 r. w Brukseli zostało założone Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Drobiu i Królików (Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza). Ta międzynarodowa organizacja powstała z inicjatywy hodowców drobnego inwentarza z Belgii, Francji, Holandii i Luksemburga.

Z czasem Stowarzyszenie zaczęto określać jako Entente Européenne od pierwszych wyrazów nazwy stowarzyszenia w języku francuskim - Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture.

Pod nazwą Entente Européenne lub jeszcze krócej, jako EE, organizacja jest znana do dzisiaj, chociaż współcześnie jej pełna nazwa brzmi: Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków Ozdobnych, Królików i Świnek Morskich.

Siedziba Entente Européenne znajduje się w Berchem w południowym Luksemburgu. Językami oficjalnymi Stowarzyszenia są niemiecki, angielski i francuski. W pewnych szczególnych okolicznościach pierwszeństwo ma język niemiecki.

Najważniejsze postanowienia związane z działalnością Stowarzyszenia omawia jego Konstytucja (lub inaczej Statut), która została uchwalona w obecnym kształcie i uprawomocniona w miejscowości Piestany na Słowacji w dniu 19 maja 2007 roku.

Entente Européenne jest organizacją non-profit. Jej działalność finansowa rozliczana jest w oparciu o rok finansowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Obszarem działalności Entente Européenne są wszystkie europejskie kraje - oczywiście, jeśli znajdą się w nich zainteresowane współpracą i działalnością w ramach EE krajowe lub regionalne stowarzyszenia hodowców.

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia
Strukturę organizacyjną EE tworzą cztery organy:
1. Doroczne Walne Spotkanie
2. Organy Wykonawcze
3. Sekcje Techniczne
4. Podkomisja ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt

Stowarzyszone państwa członkowskie
 Do EE należy ogółem 2,5 miliona członków spośród 26 niżej wymienionych stowarzyszonych państw:

Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Polska w tym gronie stowarzyszona jest w ramach czterech sekcji: gołębi, drobiu, królików oraz świnek morskich.

2. Obowiązki

Cele

Jako organizacja charytatywna EE jest apolityczna i neutralna religijnie. Wśród jej celów znajdują się: zjednoczenie wszystkich organizacji z terenu Europy zajmujących się hodowlą drobnego inwentarza, rozwiązywanie problemów technicznych i hodowlanych w zakresie wszystkich krajowych i regionalnych ras zwierząt, a także odpowiedzialność za organizację wystaw oraz komisje sędziowskie.    
    
Integracja kulturowa obszarów wiejskich i ich tradycji
Wiele spośród małych wystaw organizowanych na terenie całej Europy stwarza mieszkańcom większych aglomeracji urbanistycznych możliwość kontaktu z kulturą obszarów wiejskich. Na licznych wystawach można spotkać mnogość starych regionalnych ras drobiu, gołębi oraz królików. W czasach, gdy mieszkańcy miast tracą kontakt z tradycją i kulturą wsi tego rodzaju pokazy nabierają rosnącego znaczenia.

Zachowanie różnorodności biologicznej drobnego inwentarza oraz krajowych starych ras drobiu, gołębi, królików i świnek morskich, jako kulturowego spadku
Na przestrzeni wieków europejscy hodowcy drobnego inwentarza zajmowali się hodowlą wielu rozmaitych ras i gatunków zwierząt, co przyczyniło się do wytworzenia bogatego i wartościowego dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z postanowieniami Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 r., w trakcie tak zwanego „Szczytu Ziemi”, zachowanie różnorodności genetycznej zwierząt i roślin uzyskało bardzo duże znaczenie.
 
Bez zaangażowania się ze strony hodowców drobnego inwentarza z terenu Europy wiele starych tradycyjnych ras mogłoby już nie istnieć. Bogactwo ich form, barw i wzorów dostarcza ludziom wielu pozytywnych i wartościowych doznań.
 
Powszechnie wiadomo, że zwierzęta hodowlane, w szczególności odnosi się to do tradycyjnych ras drobiu i gołębi, obecne są na wielu obrazach starych mistrzów malarstwa oraz w literaturze, zarówno pięknej, jak i w kronikach.
Komisje standardowe zajmujące się opracowaniem wzorców rasowych w poszczególnych sekcjach dbają, by opisy ras w zakresie budowy ciała odpowiadały wymaganiom związanym z dobrostanem zwierząt. Na długo zanim organizacje ochrony dobrostanu zwierząt poruszyły tę problematykę stowarzyszenia członkowskie EE powołały podkomisje zajmujące się zwierzęcym zdrowiem i dobrostanem.
 
Troska o juniorów
Wiele krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia, przykłada dużą wagę do opieki i wspierania juniorów jako członków EE. Troska o juniorów nie tylko gwarantuje wychowanie kolejnej generacji entuzjastów hobby hodowlanego, ale, co ważniejsze, oferuje młodzieży wartościowy sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu. Esencją tego jest nauka szacunku i zrozumienia dla przyrody, oraz nabycie umiejętności postępowania ze zwierzętami i opiekowania się nimi. Poświęcając czas na hobby młodzi ludzie poznają biologiczną złożoność przyrody oraz zdobywają wiedzę naukową. Kształtowane przy tym pozytywne cechy charakteru młodych hodowców pozostaną z nimi przez całe ich życie. Nie wymaga specjalnego podkreślania fakt, że juniorzy pochłonięci hodowlanym hobby z łatwością unikają problemów z narkotykami i stronią od kontaktu ze środowiskiem przestępczym.

W 2002 r. w trakcie Dorocznego Spotkania Generalnego w Malmö postanowiono, że juniorzy (członkowie EE w wieku od 4 do 18 lat) będę po raz pierwszy brać udział w Europejskiej Wystawie w Lipsku w 2006 r. na specjalnie dla nich przygotowanej Europejskiej Wystawie Młodzieżowej.

Włączenie juniorów w nurt Europejskiego Stowarzyszenia jest jednym z jego priorytetów.

Edukacja – współpraca ze szkołami
Wiele osób będących członkami EE jest zapraszanych do miejscowych szkół, gdzie wspomagają nauczycieli uzupełniając swoją wiedzą zajęcia programowe. Z drugiej strony aranżowane są także wizyty uczniów w miejscach hodowli zwierząt drobnego inwentarza.

Szwedzkie Narodowe Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza przygotowało dwa programy szkoleniowe dla uczniów szkół podstawowych. Dało to nauczycielom sposobność zaoferowania swoim uczniom doskonałych sylabusów o królikach i gołębiach.
 
Komitet ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt
Podczas Dorocznego Spotkania Generalnego we Francji w 2004 r. został utworzony Podkomitet ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt, w którym służbę pełni pięć osób o uznanych kwalifikacjach zawodowych. Aktualnie przewodniczącym podkomitetu jest prof. dr Hans-Joachim Schille z Niemiec.

Podkomitet zajmuję się wszystkimi zagadnieniami weterynaryjnymi, problemami dobrostanu zwierząt oraz hodowli specyficznych ras. W celu dotarcia z tą problematyką do ogółu społeczeństwa, przewodniczący podkomitetu blisko współpracuje z władzami Unii Europejskiej.

Wypracowane zostały także bliskie kontakty z instytutem naukowym zajmującym się drobiem przy Niemieckim Stowarzyszeniu Drobiarskim i Gołębiarskim w Sinsteden niedaleko Kolonii. EE wraz z wieloma stowarzyszeniami wzięła odpowiedzialność za wspieranie i sponsorowanie tej nieocenionej naukowej instytucji.
 
Integracja ludzi z różnych grup i nisz społecznych
 
Uprawianie wspólnego hobby związanego z hodowlą drobnego inwentarza zbliża do siebie ludzi z różnych grup wiekowych oraz społecznych. Niezależnie od tego, czy są to juniorzy, bądź emeryci, przedsiębiorcy, akademicy, czy robotnicy – w tym wspólnym hobby wszyscy uczestniczą jako równi sobie. Wspólnie są pochłonięci entuzjazmem dla zwierząt oraz przyjacielskimi kontaktami między hodowcami drobnego inwentarza.
 
Hodowla drobnego inwentarza bardzo często staję się hobby wciągającym do uczestnictwa całe rodziny – rodziców oraz dzieci. Sukcesy są wspólnie świętowane, a niepowodzenia razem przeżywane.

Dla seniorów będących na emeryturze hobby hodowlane jest wartościową propozycją na spędzanie czasu po zakończeniu aktywności zawodowej. Osoby aktywnie pracujące znajdują w hodowli ucieczkę od codziennego stresu i chwile wyciszenia.

Coraz więcej krajów Europy Wschodniej przyłącza się do Entente Européenne. Dotąd przystąpiły do EE: Chorwacja, Bośnia-Hercegowina, Serbia, Rumunia oraz Bułgaria. Następne kraje już starają się o stowarzyszenie. Utrzymywanie i hodowla drobnego inwentarza stanowi duże wsparcie dla tych ludzi w obliczu dotykających ich współcześnie życiowych problemów.
Entente Européenne gotowe jest służyć im pomocą.

3. Działalność

Zarządzanie Stowarzyszeniem
 Spotkanie Organów Wykonawczych odbywa się przynajmniej raz w roku.
Raz do roku zwoływana jest Konwencja EE, w trakcie której ma miejsce Doroczne Spotkanie Generalne. W Konwencji bierze udział około 150 delegatów ze wszystkich stowarzyszonych krajów.

Członkowie Organów Wykonawczych uczestniczą także w wystawach i spotkaniach, które odbywają się w ich krajach członkowskich. Ich wizyty umożliwiają prowadzenie na bieżąco dyskusji o problemach oraz oferowanie pomocy w różnej formie.

Wystawy i prezentacje
Wystawa europejska jest organizowana raz na trzy lata pod patronatem EE. Wystawa obejmuje do 50 000 eksponowanych zwierząt z pięciu sekcji.
Specjalistyczne kluby hodowców tych ras, w których pogłowie osobników jest bardzo liczne organizują wystawy klubowe, na których prezentuje się do 3 000 zwierząt w jednej rasie. Wystawy te nie odbywają się w latach przypadających na organizację Wystawy Europejskiej. Przygotowanie wystaw klubowych powierzane jest w trakcie Dorocznego Spotkania Generalnego odpowiednio sprawdzonym gospodarzom danych wystaw.

Coraz bardziej oczywistym staje się fakt, że przygotowanie wystaw napotyka na ogromne problemy finansowe. Wystawy o tak wielkim rozmachu mogą odbywać się tylko w centrach wystawowych, ale opłaty za najem obiektów często przekraczają środki, którymi dysponuje EE. Opłaty wpisowe oraz inne koszty ponoszone przez wystawców powinny być względnie niskie, tak by nie zniechęcały do uczestnictwa wystawców – szczególnie z krajów Europy Wschodniej.
 
Niestety, EE nie jest w stanie zapewnić finansowego wsparcia dla organizatorów wystaw.

Szkolenia dla sędziów oceniających europejskie rasy
Każda indywidualna sekcja organizuje przynajmniej jedno szkolenie międzynarodowe rocznie dla sędziów. Szkolenia organizowane są głównie w celu wyrównania wymogów w obrębie poszczególnych ras oraz wypracowania jednolitej międzynarodowej interpretacji wzorców rasowych.

Podstawowe założenia wzorcowe są opracowywane przez komisje wzorcowe EE, po czym są przekazywane do komisji wzorcowych krajów członkowskich.
W celu osiągnięcia identycznych zasad sędziowania i interpretacji wzorców europejskich, konieczne jest organizowanie co najmniej raz w roku seminarium szkoleniowego dla wszystkich europejskich sędziów. Pilnie wymagane jest wsparcie finansowe, szczególnie dla tych sędziów, którzy pochodzą z mniej zamożnych krajów; brak środków uniemożliwia im udział w seminariach szkoleniowych.

4. Wskaźniki ekonomiczne

W tym miejscu należy podkreślić, że 2,5 miliona hodowców drobnego inwentarza stanowi znaczący potencjał ekonomiczny. Ich udział w obrocie finansowym można zaprezentować na przykładzie następujących rodzajów wydatków:
 
a) Obrót paszami dla zwierząt
b) Obrót witaminami i dodatkami mineralnymi
c) Obrót związany z opieką weterynaryjną
d) Obrót sprzętem i akcesoriami hodowlanymi
e) Obrót wyposażeniem pomieszczeń
f) Obrót związany z pokazami i wystawami

Przedstawienie łączne dla wszystkich gatunków zwierząt przedstawiają poniższe liczby:

Obrót paszami dla zwierząt                                 €        3.40 miliarda
Granulaty, mieszanki, 6.8 mln ton
Obrót witaminami i dodatkami mineralnym        €        0.20 miliarda
Obrót związany z opieką weterynaryjną             €        0.38 miliarda
Szczepionki, lekarstwa, konsultacje
Obrót sprzętem i akcesoriami hodowlanymi       €        0.43 miliarda
Pojazdy do transportu gołębi pocztowych, klatki
transportowe, umeblowanie, karmidła
Obrót wyposażeniem pomieszczeń                     €        0.55 miliarda
Obrót związany z pokazami i wystawami            €        0.50 miliarda
Razem                                                                  €       5.60 miliarda

Przytoczone liczby nie uwzględniają nie zrzeszonych hodowli drobnego inwentarza, tak więc całkowity obrót jest znacząco większy.
Ponadto jest jeszcze obrót pieniężny związany z rozmaitymi wydawnictwami, jak np. katalogi wystaw, czasopisma, foldery oraz ulotki promocyjne. Obrót wydawnictwami śmiało może być wyceniony na kolejna dwa lub trzy miliony euro.

 5. Problemy finansowe


Sytuacja finansowa Europejskiego Stowarzyszenia niestety nie pozwala na finansowe wsparcie dla ważnych i wartościowych działań, którymi zajmuje się ta organizacja.
 
Pomoc Unii Europejskiej
 
Przez minione dwa lata Europejskie Stowarzyszenie skupiające hodowców drobnego inwentarza starało się o uzyskanie finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej na własne działania i cele.

Przedstawione wyżej informacje pokazują, że liczba 2,5 miliona hodowców drobnego inwentarza wykonuje ogromne oraz istotne zadanie służące społeczeństwu. Na tej podstawie Europejskie Stowarzyszenie jest przekonane, że możliwa jest negocjacja pewnego finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej.

Z tym przeświadczeniem liderzy Entente Européenne mają nadzieję na stworzenie solidnych podstaw finansowych dla działalności EE, tak by wiele podejmowanych działań mogło być odpowiednio finansowanych.

 
6. Informacje dodatkowe

Patronat Unii Europejskiej
Wszystkie wystawy europejskie są objęte patronatem Unii Europejskiej lub odpowiednich ministerstw krajów będących gospodarzami wystaw.
 
Podsumowanie
Problemy europejskich hodowców drobnego inwentarza i ich organizacji są dość znaczne. Europejskie Stowarzyszenie dąży do osiągnięcia możliwie najlepszych kwalifikacji we wszystkich dziedzinach, by wkład jej członków mógł być skutecznie wspierany.

Tłumaczenie z języka angielskiego i opracowanie
Tomasz Orłowski